Đóng

Dự án

Gia đình Mai Thị Hương
Địa chỉ: Xã Đại Thạnh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Tình trạng hộ cận nghèo nhà xuống cấp cần xây mới
Hỗ trợ 50 triệu từ quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà 2023
Hoàn thành 29/05/2024