Đóng

Dự án

* Gia đình Nguyễn Thanh Tàu
* Xã Đại Tân, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
* Hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn xây nhà mới xoá nhà tạm 50tr. Đợt 1 mở móng trao 40tr. Hoàn thành trao tiếp 10tr.
Đây là căn nhà thứ 5 mà quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà xây cho người nghèo trong năm 2021.
Trân trọng,
Ngô Trần Vũ
Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà