Đóng

Dự án

Danh sách gồm có:
1. Gia đình Nguyễn Thanh Thuận
Phú Phong, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
2. Trinh thị Hiệp
xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
3. Trịnh Tống
xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
4. Võ Dũng
xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
5. Lê Khoa
xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
6. Võ Văn Thanh
xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
7. Trần Văn Thành
xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Trân trọng thông tin,
Ngô Trần Vũ
Quản lý Quỹ Gieo nhà gặt nhà