Đóng

Dự án

Sáng này Quỹ #gieonhagatnha trao 2 căn nhà cho hộ gia đình : Lê Thị Cập và Nguyễn Thanh Hoa tại Huyện Đại Lộc Quảng Nam.
Đây là căn nhà thứ 14 và 15 trong năm 2020. Còn 5 căn nhà nữa trao tiếp đợt sau.